Партньори

Напоо Агенция по Заетост Министерство на Образуванието и Науката

Представяне на дейността


1. Лични данни


Пълно официално наименование: “Център за професионално обучение към Регионален сьюз на ТПК гр. Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново
Инициали: “ЦПО към РС на ТПК В.Търново” ЕООД – гр. Велико Търново
Правен статут: ЕООД
Регистрационен номер по ДДС: освободена от ДДС
Официален адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. “Никола Габровски” 1, ет. 2, офис 10
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. “Никола Габровски” 1, ет. 2, офис 10
Лице за контакти: Ваня Вачева и Теодора Миновска
Телефон: +359889996104; +359889819200
Електронна поща: centarzakvalifikacia@abv.bg

2. Описание на кандидата:

2.1. Кога е основана организацията и кога е започнала дейността си: “ЦПО към РС на ТПК Велико Търново” ЕООД е наследник на ПУЦ при СД “МП и БУ” – гр. Велико Търново, създаден със заповед на Министерството на труда и социалните грижи на база Заповед No.1253 от 3.08.1973 г.  от 1989 г. до 1994 г. Центърът за професионално обучение е бил под методическото ръководство на КУ „Десислава“ – Велико Търново. от 1.04.1994 г.е преименуван на „Център за квалификация на кадри към РС на ТПК В. Търново.  от 24.01.2003 г. според изискванията на НАПОО, е преименуван на “Център за професионално обучение към Регионален сьюз на ТПК гр. Велико Търново” ЕООД – Велико Търново.  Лицензиран е от НАПОО с Лицензия No. 200211052. 

2.2. Основни дейности понастоящем:
2.3. Списък на управителния орган/съвет на фирмата:
Ваня Димитрова Вачева – Управител Теодора Димова Миновска – Организатор професионално обучение

3. Капацитет за управление и квалификация на възрастни През дългогодишното си съществуване ЦПО към РС на ТПК В. Търново ЕООД – гр. Велико Търново е изградил традиции, опит и в продължение на десетилетия е обучил за нуждите на промишлеността и услугите стотици хора, които са се реализирали на пазара на труда. В дейността си ЦПО използва отлични  консултанти, експерти и лектори с висока квалификация и професионален опит. Работим по 25 професии. Нашите предимства са: гъвкав подход, добро отношение към курсистите, сравнително ниска цена, но качествена работа, компетентен и надежден екип от лектори, познаване на търсенето и предлагането на пазара на труда.

Обучение  досега в следните проекти :